Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wzór porozumienia z pracownikami – Tarcza Antykryzysowa

author: Jerzy Stanisław Jossé

Przyszła kolej na artykuł skierowany do przedsiębiorców, którzy borykają się z tzn. spadkiem obrotów w związku z epidemią koronawirusa.

Poniżej przedstawiam szczegółowe na temat dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Znajdziesz tu omówienie kwestii, wzory dokumentów oraz uzupełnioną instrukcję. Znajdziesz też uzupełniony przeze mnie przykładowy, uzupełniony wzór dokumentu, który ułatwi Ci złożenie Twojego wniosku.

UWAGA!

Artykuł dotyczy starej tarczy antykryzysowej. Nowe informacje na temat tarczy antykryzysowej 6.0 oraz PFR 2.0 znajdują się w nowym artykule – Tacza antykryzysowa 6.0 i PFR 2.0 najważniejsze informacje

Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

Jakie warunki musimy spełnić, żeby kwalifikować się do pomocy?

Przede wszystkim na dzień złożenia wniosku musimy wykazać spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1. Nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

2. Nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ponadto:

 • Nie mogliśmy zalegać z należnościami publicznoprawnym do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • Nie zachodzą wobec nas przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 • Zawarliśmy porozumienie z załogą w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Porozumienie z pracownikami – o co w tym chodzi?

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca może zawrzeć z pracownikami porozumienie, na mocy którego pracownicy zostaną objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy lub też w części przestojem (np. produkcja), a w części obniżonym wymiarem czasu pracy (np. administracja).

Przepis art. 15g ust. 14 stanowi:

W porozumieniu określa się co najmniej:

 1. Grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
 2. Obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników.
 3. Okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jeśli nie działa u Nas organizacja związkowa porozumienie może zostać zawarte z przedstawicielem pracowników.

Taki rodzaj porozumień nie jest niczym nowym – Kodeks pracy w art.  91 i  art.  231a opisuje warunki i zasady wprowadzania porozumień kryzysowych. Przez to też powstał spór jak rozumieć przepisy ustaw koronawirusowych w stosunku do rozwiązań kodeksowych (np. czy przepisy wyłączają stosowanie rozwiązań kodeksowych, zgodnie z regułami kolizyjnymi?).

Ja rozumiem to tak, że jeśli zawrzemy porozumienie z pracownikami w granicach określonych w ustawach koronawirusowych to będziemy mogli skorzystać z dofinansowań. W zasadzie porozumienie z załogą jest kluczowe dla tego środka pomocowego. Nie wiem więc dlaczego ta pomoc nosi nazwę „dofinansowanie z FGŚP w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy”. Powinno się to raczej nazywać „pomoc Państwa w regulowaniu zobowiązań przez pracodawców na rzecz pracowników w związku z zawartym porozumieniem kryzysowym”.

W porozumieniu możemy ustalić, że pracownicy produkcji zostaną objęci przestojem ekonomicznym, a pracownicy administracji obniżonym wymiarem czasu pracy. Porozumienie nie musi uwzględniać wszystkich pracowników. Część załogi może pracować na dotychczasowych warunkach, jednakże będzie trzeba to precyzyjnie opisać w porozumieniu.

Nie bylibyśmy sardynkami, gdybyśmy nie dali Wam jakiegoś przykładowego wzorca. Spełniając swój Sardynkowy obowiązek oto wzór: Pobierz przykładowo uzupełniony wzór

Tu możecie podglądnąć wzór przykładowo przeze mnie uzupełniony dla salonu fitness, zatrudniającego 20 pracowników.

Stan faktyczny był taki:

1) Pracodawca zaliczył 25% spadek obrotów porównując luty z marcem bieżącego roku.

2) Część instruktorów zgodziła się prowadzić zajęcia w formie elektronicznej, więc pracodawca obniżył im wymiaru czasu pracy, albowiem prowadzą zajęcia krócej niż zwykle.

3) Część instruktorów + prawie cała administracja została objęta przestojem ekonomicznym.

4) Pracodawca bez zmian pozostawił jednego pracownika administracji, który zajmuje się publikacją zajęć, marketingiem i układa kalendarz zajęć.

Pamiętać należy, że przedsiębiorca:

 1. Nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),
 2. Nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przestój ekonomiczny – zakres pomocy

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od przyznanych świadczeń.

Czy musimy pracownikom obniżać wynagrodzenie o 50% lub do minimalnej krajowej?

Nie musimy go obniżać wcale, ale w takim wypadku nie wiem jak zachowa się Fundusz. Jeśli nie chcemy zbyt radykalnie obcinać pensji to najbezpieczniej będzie obniżyć wynagrodzenie o np. 10% zamiast sugerowanych przez ustawodawcę 50%. To o ile obniżymy wynagrodzenie nie pozbawia nas możliwości starania się o maksymalną kwotę dofinansowania.

Obniżony wymiar czasu pracy – zakres pomocy

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od przyznanych świadczeń.

Okres pomocy

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy.

We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Konsekwencje skorzystania z pomocy

Celem tego narzędzia jest ochrona miejsc pracy. Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące).

Jeśli więc skorzystamy z dofinansowania to nie będziemy mogli zwolnić pracownika np. z powodu likwidacji jego stanowiska pracy przez okres pobierania pomocy (trzy miesiące) i przez trzy miesiące po wyczerpaniu dofinansowania (+ trzy miesiące).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć elektronicznie (praca.gov.pl) lub papierowo, jednakże rozpatrzenie wniosku papierowego może zająć więcej czasu.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

 1. Kopię porozumienia z m.in. zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacje np. jpg lub pdf),
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegał się będzie o dofinansowanie,
 3. Kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf).

Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Więcej informacji w tym zakresie możecie znaleźć tutaj: Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pobierz wzór lub uzupełnione przykładowo porozumienie z pracownikami:

Sprawdź inne artykuły związane z tematyką pandemii i koronawirusa oraz prawem pracy:

Chcesz otrzymać informacje o zmianach w prawie w związku ze specustawą i kolejne wzory dokumentów?

Na blogu na bieżąco aktualizujemy informacje o aktach prawnych związanych z epidemią, koronawirusem i specustawami przygotowanymi przez rząd.

Omawiamy zmiany, nowości w prawie, przygotowujemy pakiety dokumentów (wraz z instrukcjami jak je wypełnić).

Jeżeli chcesz na bieżąco, za darmo otrzymywać informacje o zmianach i nowe, aktualne wzory dokumentów – zapisz się na nasz newsletter! 

Wszystkie informacje otrzymasz wygodnie, bezpośrednio na e-mail i co najważniejsze – zupełnie za darmo!

Masz pytania dotyczące dofinansowania dla pracownika z FGŚP?

 

Gdybyście nie wiedzieli jak wybrać przedstawiciela pracowników lub mieli pytania do samego wzoru porozumienia jestem do Waszej dyspozycji – zadawajcie pytania w komentarzach.
Trzymajcie się dzielnie i nie dajcie się zwariować!

Oceń artykuł
[Głosów: 0 Średnia: 0]
O autorze – Jerzy Stanisław Jossé
$s

Jerzy Stanisław Jossé – jestem radcą prawnym i wspólnikiem w rodzinnej kancelarii. Zawodowo zajmuję się stałą obsługą mniejszych i większych przedsiębiorców z wielu różnych branż. Prócz tego zarządzam kancelarią, więc z wieloma problemami moich klientów spotykam się również w swojej działalności.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do newslettera, otrzymuj informacje o nowych artykułach, odbierz dostęp do ponad 60 wzorów dokumentów, szablonów, grafik i Exceli.

Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej

Dołącz do KursoWyzwania!

Wypełnij formularz:

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE .

Strona internetowa Sardynkibiznesu.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze i reklamowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji o plikach cookies .

Techniczne Pliki Cookies są wykorzystywane do prawidłowego działania portalu i bezpiecznej komunikacji zwrotnej z klientami. Ich użycie jest niezbędne do funkcjonowania serwisu sardynkibiznesu.pl.

Analityczne Pliki Cookies pozwalają zbierać informacje o interakcjach oraz zachowaniach użytkowników w naszym serwisie.

Reklamowe Pliki Cookies służą do dostosowania reklam oraz treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej stronie lub stronach naszych partnerów reklamowych.