Tarcza antykryzysowa 6.0 oraz PFR 2.0 – najważniejsze informacje

author: Jerzy Stanisław Jossé

Mamy styczeń 2021 roku – epidemia nie zwalnia tempa, a rząd utrzymuje w mocy zakazy i obostrzenia. Kilka sektorów gospodarki zostało całkowicie zawieszonych i stan ten pomimo sprzeciwu przedsiębiorców zostanie prawdopodobnie utrzymany. W niniejszym artykule postaramy się w skrócie przedstawić Wam najważniejsze – naszym zdaniem – formy pomocy rządowej dla mikroprzedsiebiorców w ramach tarczy 6.0 oraz tarczy finansowej PFR 2.0 związane z pandemią COVID 19.

Tarcza antykryzysowa 6.0 oraz PFR 2.0 – założenia artykułu

Niżej znajdziesz omówienie najważniejszych programów pomocowych i dofinansowania dla firmy w Tarczy Antykryzysowej 6.0 oraz PFR 2.0. Obecnie wszystkie wnioski składa się przez internet. Znajdziesz odnośniki do instrukcji oraz podpowiedzi dotyczące miejsce, gdzie wnioski złożyć.

Artykuł ma mieć charakter streszczenia najważniejszych informacji:

 • Czym się różnią Tarcza Antykryzysowa 6.0 od PFR 2.0?
 • Kiedy wejdzie w życie?
 • Dla kogo (jakie PKD są brane pod uwagę)?
 • Jakie warunki trzeba spełnić?
 • Jakie kwoty można uzyskać?
 • Gdzie złożyć wniosek?
 • Do kiedy składać wnioski (jakie są terminy)?

Jeżeli masz jakieś pytania, coś jest niejasne – zadaj je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć.

Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

Tarcza 6.0, a tarcza finansowa PFR 2.0 – czym się różnią, dla kogo?

Rząd wprowadził dwa programy pomocowe dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami. Oba programy możemy nazwać branżowymi, albowiem są one skierowane wyłącznie do podmiotów działających w branżach: 

 1. Gastronomicznej,
 2. Rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
 3. Dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
 4. Sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Pierwszym z programów to Tarcza 6.0, w ramach której możemy starać się o: 

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
 2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 3. Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD,
 4. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców,
 5. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Drugi program to Tarcza Finansowa PFR 2.0:

W ramach której jako mikrofirma, możemy starać się subwencję finansową w wysokości 18.000 zł na jedną osobę zatrudnioną przy spadku równym lub większym niż 30% albo 36.000 zł na jedną osobę zatrudnioną przy spadku równym lub większym niż 60%. 

1. Tarcza 6.0 najważniejsze informacje

Podstawowym warunkiem na skorzystanie z któregokolwiek instrumentu pomocowego jest prowadzenie określonej przez ustawodawcę działalności gospodarczej – tzn. że otrzymamy pomoc wyłącznie jeśli prowadzimy określoną działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Ważne! instrumenty z Tarczy 6.0 będą dla nas dostępne tylko, jeśli choć jeden z wymaganych przez rząd PKD mamy wpisany jako rodzaj przeważającej działalności. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Co musicie wiedzieć o każdym z proponowanych narzędzi pomocowych? 

Niżej omówimy najważniejsze programy pomocowe dostępne w ramach tarczy 6.0. Każdy oznaczyliśmy jako dodatkowy podpunkt.

1.1 Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników: 

1. Co możesz otrzymać?

W ramach tego narzędzia możemy otrzymać wypłacane przez maksymalnie trzy miesiące dofinansowania do wynagrodzenia jednego pracownika w wysokości do 2000 zł, w zależności od jego wymiaru czasu pracy (niepełny wymiar = mniejsza pomoc).

2. Jakie PKD jest wymagane?

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

 1. Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 2. Do końca 3. kwartału 2019 roku nie mieliśmy żadnych zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, składek ZUS. Warunek te będzie spełnionym, gdy zawarliśmy umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub posiadamy decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo wywiązujemy się z ugodowej spłaty zaległości.
 3. Nie spełniamy przesłanek do upadłości; 
 4. Nie jest wobec nas prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne; 
 5. Z dofinansowania wyłączeni są pracownicy, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przekraczało 16.966,29 zł oraz pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 
 6. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku, ale jeśli obostrzenia zostaną utrzymane należy spodziewać się przedłużenia tego terminu. 
 7. Ważne! Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną: Tutaj złożysz wniosek o dofinansowanie dla pracowników
 8. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat dofinansowania dla pracowników 

1.2 Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

1. Co możesz otrzymać?

Wypłacaną jednorazowo kwotę 2080 zł lub 1300 zł. Jeśli otrzymałeś już świadczenie postojowe w ramach poprzednich tarcz to otrzymasz świadczenie w takiej samej wysokości. 

2. Jakie PKD jest wymagane?

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

 1. Otrzymałeś świadczenie co najmniej raz w ramach poprzednich tarcz;
 2. Twój przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.
 3. Masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 4. Nie spełniasz kryteriów do upadłości,
 5. Nie podlegasz restrukturyzacji lub likwidacji 

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez: 

1.3 Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD

1. Co możesz otrzymać?

Wypłaconą maksymalnie 3 razy kwotę 2 080 zł albo 1 300 zł. Jeśli otrzymałeś już świadczenie postojowe w ramach poprzednich tarcz to otrzymasz świadczenie w takiej samej wysokości. 

2. Jakie PKD jest wymagane?

49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z.

Aby uzyskać dofinansowanie musisz spełniać warunki określone dla wypłaty świadczenia postojowego. 

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez: 

1.4 Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców:

1. Co możesz otrzymać?

Wypłacaną jednorazowo kwotę do 5000 zł. 

2. Jakie PKD jest wymagane?

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

 1. Musimy posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy, 
 2. Twój przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 roku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.
 3. Nie możesz mieć zawieszonej działalności, 
 4. Wniosek możesz złożyć jedynie elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce gdzie prowadzić działalność, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP: Złóż wniosek o dotacje z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw

1.5 Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS 

1. Co możesz otrzymać?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

2. Jakie PKD jest wymagane?

Informację o PKD objętych programem znajdziesz tutaj: Jakie PKD mogą uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS

Jakie są warunki uzyskania pomocy? 

 1. Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 2. Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 3. Przekażesz do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
 4. Złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r.
 5. Nie spełniasz kryteriów do upadłości,
 6. Nie podlegasz restrukturyzacji lub likwidacji 

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez: 

2. Tarcza Finansowa PFR 2.0 – najważniejsze informacje dla mikrofirmy (zatrudniającej od 1 do 9 pracowników).

Co możesz otrzymać w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0? 

 1. Środki pieniężne wypłacane w charakterze subwencji (częściowo zwrotnej) 
 2. W przypadku spadku przychodów o 30% możemy otrzymać subwencję w wys. 18.000 zł na jednego pracownika;
 3. W przypadku spadku przychodów o 60% możemy otrzymać subwencję w wys. 36.000 zł na jednego pracownika; 
 4. Maksymalna wysokość subwencji to 324.000 zł;
 5. Jeśli dotrwacie do 31 grudnia 2021 r. i utrzymacie zatrudnienie na tym samym poziomie, jak w 2020 r., nie będziecie musieli zwracać subwencji – zostanie ona w całości umorzona. 
 6. W innym wypadku będziecie musieli zwrócić subwencję proporcjonalnie do stanu średniorocznego zatrudnienia między 2020, a 2021 r.  

Jakie są warunki uzyskania pomocy dla mikroprzesiębiorców? 

 1. Odnotowałeś spadek przychodów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 2. Prowadziłeś działalność gospodarczą na dzień 31.12.2019 r. i na dzień złożenia wniosku o pomoc,
 3. Nie zalegasz z podatkami i składkami na ZUS,
 4. Nie spełniasz kryteriów do upadłości,
 5. Nie podlegasz restrukturyzacji lub likwidacji,
 6. Powadzisz działalność gospodarczą w którymkolwiek z wymienionych w par. 11 ust. 8 lit. i) regulaminu programu (Regulamin programu tarcza finansowa PFT 2.0) kodów PKD. Ważne! Odmiennie jak w przypadku programów z Tarczy 6.0, aby skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 żaden z wymienionych kodów PKD nie musi być wpisany jako rodzaj przeważającej działalności. 
 7. Wniosek możesz złożyć wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Lista banków uczestniczących w programie opublikowana jest na stronie: Lista banków w których można złożyć wniosek o pomoc dla przedsiębiorców 

O czym warto pamiętać: 

 1. Zanim złożyć wniosek zapoznaj się z umową, a w szczególności oświadczeniami – jest tam kilka istotnych rzeczy na które musisz zwrócić uwagę. Nie rozumiesz treści umowy to skonsultuj się z prawnikiem lub swoim bankiem. 
 2. Jeśli wniosek ma złożyć w twoim imieniu pełnomocnik lub prowadzisz spółkę prawa handlowego z reprezentacją więcej niż jednej osoby to twój pełnomocnik lub pełnomocnik wspólników (albo zarządu Spółki) potrzebować będzie pełnomocnictwa podpisanego przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Uwaga! Kwalifikowany Podpis Elektroniczny to nie to samo co zwykły podpis elektroniczny składany za pośrednictwem profilu zaufanego. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod adresem link: Pobierz formularz pełnomocnictwa – PFR 2.0 
 3. Jeśli wasz pełnomocnik złoży wniosek bez pełnomocnictwa w formie wymaganej przez PFR to będziecie mogli złożyć tzw. oświadczenie retrospektywne w treści którego potwierdzicie umocowanie pełnomocnika. Tak, czy siak radzę się zaopatrzyć w Kwalifikowany Podpis Elektroniczny. Więcej informacji o podpisie kwalifikowanym: Jak uzyskać podpis elektroniczny 
 4. Więcej informacji o pełnomocnictwie i oświadczeniach znaleźć można w par. 12 ust. 9 regulaminu program: Dowiedz się więcej o pełnomocnictwie i świadczeniach PFR 2.0 
 5. UWAGA! PFR straszy wszystkich zainteresowanych, że może zażądać zwrotu udzielonej subwencji w przypadku naruszenia rządowych obostrzeń. Sami zapoznajcie się z tym oświadczeniem i wyciągnijcie wnioski: Oświadczenie PFR na temat ewentualnego nakazu zwrotu subwencji – omawialiśmy też ten temat szerzej w podcaście o tym jak otworzyć lokal mimo obostrzeń.

Wszystkie linki i materiały dostępne w artykule:

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników:

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzacych działalnosc godpodarcza:

Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD

Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców:

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS:

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Sprawdź inne artykuły związane z tematyką pandemii i koronawirusa oraz prawem pracy:

Masz pytania dotyczące tarczy antykryzysowej 6.0 lub PFR?

Potrzebujesz więcej informacji? Coś jest niejasne? Zostaw pytanie w komentarzu! Na ile tylko będę mógł to spróbuję Wam pomóc. W szczególności zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy najbardziej cierpią na obostrzeniach. Jesteśmy z Wami!

Źródła: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#4

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-mozna-otrzymac-z-zus-/2718863

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/bieżące-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/3811833

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

Oceń artykuł
[Głosów: 0 Średnia: 0]
O autorze – Jerzy Stanisław Jossé
$s
Jerzy Stanisław Jossé – jestem radcą prawnym i wspólnikiem w rodzinnej kancelarii. Zawodowo zajmuję się stałą obsługą mniejszych i większych przedsiębiorców z wielu różnych branż. Prócz tego zarządzam kancelarią, więc z wieloma problemami moich klientów spotykam się również w swojej działalności.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do newslettera, otrzymuj informacje o nowych artykułach, odbierz dostęp do ponad 60 wzorów dokumentów, szablonów, grafik i Exceli.

Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej

Dołącz do KursoWyzwania!

Wypełnij formularz:

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE .

Strona internetowa Sardynkibiznesu.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze i reklamowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji o plikach cookies .

Techniczne Pliki Cookies są wykorzystywane do prawidłowego działania portalu i bezpiecznej komunikacji zwrotnej z klientami. Ich użycie jest niezbędne do funkcjonowania serwisu sardynkibiznesu.pl.

Analityczne Pliki Cookies pozwalają zbierać informacje o interakcjach oraz zachowaniach użytkowników w naszym serwisie.

Reklamowe Pliki Cookies służą do dostosowania reklam oraz treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej stronie lub stronach naszych partnerów reklamowych.