Regulamin strony sardynkibiznesu.pl

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: sardynkibiznesu.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę internetową  https://sardynkibiznesu.pl jestem ja – Radosław Klimek. Jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek NIP: 6462592972; REGON: 243380655. Siedziba mojej firmy mieści się w Chorzowie (41-500) przy ul. Piotra Niedurnego 20F/3.
 3. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: r.klimek@wiezacisnien.it (preferowany sposób kontaktu),
  • telefonu: 535-036-170
  • korespondencyjnie na adres: Wieża Ciśnień Radosław Klimek ul. Piotra Niedurnego 20F/3, 41-500 Chorzów.
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 17.03.2022 r.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera: podstawowe informacje o prowadzonej przeze mnie działalności tzn. bloga autorskiego w tematyce marketingu, reklamy, prawa, PR, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz sklep internetowy.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
  • w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
  • założenie konta użytkownika;
  • subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
  • publikacji komentarzy;
  • dostępu do darmowych materiałów w formie treści cyfrowych
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie, możliwości pobrania darmowych materiałów lub zapisania się na newsletter,
  • do odtworzenia materiałów z bloga lub sklepu będziesz potrzebował oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, docx, xml.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym. 

Art. 4 [Sklep internetowy]

 1. [Składanie zamówień]:
  • Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  • Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz  e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
  • Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
  • Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
  • Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.
  • Dostęp do publikacji na koncie może być ograniczony czasowo w ramach sprzedawanych przez Usługodawcę subskrypcji.
 2. [Dokonywanie płatności]
  • Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  • Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. [Udostępnienie zakupionych treści]
  • Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
  • Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
  • W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 4. [Pozostałe informacje]
  • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (1) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (2) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Konto użytkownika]

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie. W przypadku dokonywania zakupów bez wcześniej założonego konta, konto zostanie założone w procesie składania zamówienia.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte, wystarczy jak skontaktujesz się ze mną mailowo.
 6. W ramach konta możesz zapisać się do bezpłatnej Strefy Sardynek, gdzie znajdują się darmowe materiały (tabelki, wzory umów, dokumenty PDF, pliki graficzne).
 7. Jeżeli zapiszesz się do Strefy Sardynek, zostaniesz również zapisany na newsletter.
 8. Możesz zrezygnować z newslettera z każdej chwili i zostawić dostęp wyłącznie do Strefy Sardynek (konto będzie aktywne, możesz skorzystać z materiałów, ale nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail).

Art. 6 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się ze mną.

Art. 7 [Komentarze]

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 8 [Prawa konsumenta]

 1. Postanowienia art. 9 – 11 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Art. 9 [Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Nieważne czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarłeś wykupując usługi płatne, w terminie 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wystarczy złożyć mi drogą mailową lub pisemną oświadczenie z którego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy zakupu danej usługi. W swojej wiadomości/piśmie wskaż proszę swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail) oraz podaj mi informację o zakupionej usłudze, od której odstępujesz. Możesz skorzystać z znajdującego się pod Regulaminem formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli wyślesz mi wiadomość e-mail lub pismo (listem poleconym) przed upływem 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a ja zobowiązany będę do zwrotu na Twoją rzecz środków finansowych, które zapłaciłeś. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, od otrzymania przeze mnie odstąpienia, w ten sam sposób w jaki otrzymałem od Ciebie pieniądze, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości ustalimy inaczej.

Art. 10 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
  • środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  • konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
   • Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
   • Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
   • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
  • Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  • Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  • Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
   • Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
   • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
   • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
   • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 11 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować na adres: r.klimek@wiezacisnien.it
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
  • dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
  • powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
  • Twoje żądania
 4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
  • dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  • opis powodów reklamacji, 
  • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
  • Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  • Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  • Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  • W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  • Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 12 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 13 [Ochrona danych osobowych]

Informacje w zakresie ochrony danych osobowych, które przetwarzam za pośrednictwem Strony, znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: https://sardynkibiznesu.pl/polityka-prywatnosci/

Art. 14 [Zmiany regulaminu]

Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeśli dokonałeś zakupów przed zmianą Regulaminu, a dokonana przeze mnie zmiana Regulaminu mogłaby negatywnie wpłynąć na Twój interes prawny, to w takim przypadku zmienione postanowienia Regulaminu nie znajdą zastosowania.

Art. 15 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Potrzebujesz regulamin dla swojej strony? Zobacz tutaj:

Regulamin sklepu i strony www – gotowe wzory.

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej