REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY https://sardynkibiznesu.pl

[Wstęp]

Drogi czytelniku, posiadanie i udostępnianie Tobie niniejszego regulaminu pozwala mi wypełnić obowiązek prawny z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czytając niniejszy regulamin dowiesz się m.in. jakie usługi świadczę za pośrednictwem bloga, jakie warunki techniczne powinna posiadać twoja przeglądarka lub jakie powinieneś posiadać programy, aby korzystać z treści które udostępniam. Dowiesz się także w jaki sposób możesz zrezygnować z subskrypcji mailowej oraz złożyć reklamację. Gdybyś czegoś nie rozumiał lub potrzebował dodatkowych wyjaśnień, proszę skontaktuj się ze mną mailowo:[email protected]

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej https://sardynkibiznesu.pl (zwanej dalej „blogiem”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę internetową https://sardynkibiznesu.pl jestem ja – Radosław Klimek. Jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek NIP: 6462592972; REGON: 243380655. Siedziba mojej firmy mieści się w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 3. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem:
  1) Poczty e-mail: [email protected] (preferuję ten sposób kontaktu)
  2) Korespondencyjnie: ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 14.12.2020 r.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Na blogu publikuję i udostępniam do pobrania autorskie treści oraz materiały skierowane do przyszłych, początkujących lub aktywnych przedsiębiorców. Tematyka materiałów to zarządzanie, marketing, PR, prawo oraz e-commerce.
 2. Za pośrednictwem bloga świadczę usługi płatne oraz bezpłatne. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty. Przed skorzystaniem z usług płatnych zostaniesz poinformowany o tym ile będziesz musiał zapłacić przed powstaniem obowiązku zapłaty.
 3. Wszystkie publikowane na blogu materiały i informacje mają charakter prywatnych opinii, poglądów, pomysłów, przykładów i ocen.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania z mojego bloga powinieneś posiadać:
  1)Urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2) Przeglądarkę internetową,
  3) Jeśli będziesz chciał zapisać się do Strefy Sardynek lub któregoś z poradników lub kursów, będziesz musiał dysponować adresem poczty elektronicznej (e-mail),
  4) Jeśli będziesz chciał pobrać jakieś materiały z bloga to będziesz potrzebował oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, doc, xml, xlxs.

Art. 4. [Publikowanie komentarzy]

 1. Blog umożliwia komentowanie poszczególnych materiałów.
 2. Na blogu obowiązuje zakaz publikowania w komentarzach treści obraźliwych, bezprawnych lub uważanych powszechnie za wulgarne. Wszystkie przypadki naruszenia prawa w tym względzie będą przeze mnie zgłaszane odpowiednim organom.
 3. W treści komentarzy nie wolno także zamieszczać reklam.
 4. Jako właściciel bloga mam prawo usunąć komentarz sprzeczny z regulaminem lub w inny sposób niestosowny.

Art. 5 [Subskrypcja e-mail]

 1. Jedną z usług, które świadczę bezpłatnie jest możliwość zapisania się do blogowego newslettera oraz darmowych kursów i poradników. Zapisując się na newsletter lub darmowy kurs lub darmowy poradnik otrzymasz dostęp do materiałów dodatkowych w tym do Strefy Sardynek i innych.
 2. Zapisać możesz się podając swój adres e-mail oraz imię.
 3. Usunąć swój adres z bazy możesz klikając w link zamieszczony bezpośrednio na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej z systemu mailingowego jaką ode mnie otrzymasz lub wysyłając informację zwrotną na adres [email protected]

Art. 6 [Usługi płatne]

 1. Usługi płatne, które świadczę to przede wszystkim udostępnienie dostępu do różnych materiałów tekstowych, audio lub audio-video.
 2. Dostęp do materiałów płatnych jest dostępny po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty. Przed potwierdzeniem zamówienia zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wszystkie informacje dotyczące ceny, sposobu zapłaty, dostępu do materiałów otrzymasz przed złożeniem zamówienia.
 3. Obowiązek zapłaty powstaje dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia.
 4. Blog korzysta z zewnętrznego systemu płatności.

Art. 7 [Prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Nieważne czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarłeś wykupując usługi płatne, w terminie 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wystarczy złożyć mi drogą mailową lub pisemną oświadczenie z którego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy zakupu danej usługi. W swojej wiadomości/piśmie wskaż proszę swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail) oraz podaj mi informację o zakupionej usłudze, od której odstępujesz. Możesz skorzystać z znajdującego się pod Regulaminem formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli wyślesz mi wiadomość e-mail lub pismo (listem poleconym) przed upływem 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a ja zobowiązany będę do zwrotu na Twoją rzecz środków finansowych, które zapłaciłeś. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, od otrzymania przeze mnie odstąpienia, w ten sam sposób w jaki otrzymałem od Ciebie pieniądze, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości ustalimy inaczej.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 1. W każdym momencie możesz złożyć reklamację na świadczone przeze mnie usługi, zarówno te płatne, jak i te bezpłatne. Reklamacja może dotyczyć także publikowanych komentarzy, materiałów i treści.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1) Twoje imię oraz adres e-mail,
  2) Dokładny opis i powód reklamacji,
  3)Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne może potrwać od 7 do 30 dni, w zależności od tego jak poważna będzie Twoja reklamacja.
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego następuje z chwilą wysłania przeze mnie odpowiedzi na podany przez Ciebie adres e-mail.

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym terminie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli przedstawić sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 10 [Zastrzeżenie praw autorskich]

 1. Niniejszym zastrzegam, że wszelkie materiały (wiadomości, podcasty, notki, instrukcje i inne) zamieszczone na blogu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie.
 2. Możesz wykorzystać nasze materiały na swojej stronie www bez mojej uprzedniej zgody, ale chciałbym, abyś mnie o tym poinformował. Publikując nasze materiały pamiętaj, aby oznaczyć autora danego materiału oraz link do bloga.

Art. 11 [Ochrona danych osobowych]

 1. Zgodnie z misją bloga, na blogu nie umieszczamy banerów reklamowych firm zewnętrznych i nie przekazujemy twoich danych innym podmiotom.
 2. Świadcząc usługi za pośrednictwem bloga będę przetwarzał twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane eksploatacyjne w postaci numeru IP oraz informacji zapisywanych w plikach cookies. Na potrzeby rozliczenia usług płatnych mogę potrzebować dodatkowych danych, o czym zostaniesz powiadomiony w odpowiednim momencie.
 3. Newsletter na blogu jest oparty o technologię double opt-in to znaczy, że na listę subskrybentów zapiszesz się dopiero po aktywacji linku, który wyślę Ci na podany przez Ciebie adres e-mail. Pamiętaj, że zawsze możesz anulować subskrypcję wystarczy, że klikniesz w link umieszczony na końcu wiadomości wysyłanej z systemu mailingowego lub wyślesz informację na adres [email protected]
 4. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Art. 12 [Zmiany regulaminu]

 1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeśli dokonałeś zakupów przed zmianą Regulaminu, a dokonana przeze mnie zmiana Regulaminu mogłaby negatywnie wpłynąć na Twój interes prawny, to w takim przypadku zmienione postanowienia Regulaminu nie znajdą zastosowania.

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655, e-mail: [email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.