Jak napisać pozew sądowy i gdzie go złożyć? Instrukcja odzyskania należności w małej firmie krok po kroku – poziom ekspert!

Jak napisać pozew sądowy i gdzie go złożyć? Instrukcja odzyskania należności w małej firmie krok po kroku – poziom ekspert!

Prowadzisz małą firmę, Twój kontrahent nie zapłacił faktury, i nie reaguje na kolejne e-maile, telefony, ponaglenia i wezwanie do zapłaty? W tym artykule dowiesz się jak uzupełnić formularz pozwu oraz m.in. jak określić sąd do którego należy złożyć pozew. Zajrzyj do naszej instrukcji krok po kroku dotyczącej złożenia pozwu w sądzie.

Szybko i bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces samodzielnego złożenia pozwu o zapłatę faktury w sądzie. Niżej znajdziesz również już wypełniony i gotowy przykładowy pozew co powinno ułatwić zrozumienie tekstu.

Kowboju przedsiębiorczości, zaraz odkryję przed tobą wiedzę tajemną, którą nie każdemu udało się zgłębić. Drogę tę odbędziemy po wyboistych i zawiłych drogach Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie k.p.c.). Wszystko czego się tutaj dowiesz wynika z przepisów tego Kodeksu. Zrób sobie mocną kawę (lub drinka, jeśli jesteś prawdziwym kocurem biznesu) i zaczynamy.

Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

Pozew o zapłatę należności – formularze do pobrania (czysty formularz i wzór „jak wypełnić”

Zanim zaczniemy, pobierz przykładowo wypełniony dokument, o tutaj: pobierz (już wypełniony) przykładowy pozew sądowy dla małej firmy  i wyświetl go sobie, tak żebyś mógł do niego co jakiś czas spoglądać. Uzupełniłem go o fikcyjne dane, dotyczy jednej z najczęstszych spraw – odzyskania należności za niezapłaconą fakturę VAT.

Goły formularz znajdziesz na stronach internetowych każdego sądu w Polsce oraz na stronie ministerstwa sprawiedliwości – pobierz formularz pozwu do wypełnienia.

Pamiętaj!

 • czytaj ze zrozumieniem instrukcje zawarte w formularzu;
 •  jeśli sprawa wydaje ci się zbyt skomplikowana zwróć się do profesjonalisty (adwokata, radcy prawnego) o pomoc – pracownicy sądu nie udzielają porad prawnych i nie doradzą ci w tym zakresie;
 • nauka przez praktykę to najlepszy sposób na otrzaskanie się w każdej sprawie życia codziennego i zawodowego. Uzupełnij, jak potrafisz, opłać i złóż – jeśli coś będzie nie tak, sąd wezwie cię do uzupełnienia braków. Jeżeli nie będziesz w stanie tego zrobić sam, zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty!
 • ostatnia uwaga: niniejsza instrukcja dotyczy spraw o zapłatę, czyli sytuacji w której sprzedaliśmy nasz produkt lub usługę i nie otrzymaliśmy należnego nam wynagrodzenia od kontrahenta. Przygotowaliśmy ją z myślą o właścicielach małych i mikrofirm. 

Łyk kawy i… zaczynamy!

Rubryka nr 1 – wartość przedmiotu sporu (w skrócie „WPS”)

WPS to innymi słowy suma należności, których dochodzimy od naszego dłużnika. Jeśli kontrahent zalega nam z płatnością jednej faktury na 200 zł to WPS-em będzie 200 zł. Jeżeli jednak kontrahent zalega nam z płatnością kilkunastu faktur to WPS-em będzie suma tych wszystkich niezapłaconych kwot.

Do WPS-u, z reguły, nie wliczamy odsetek, kosztów sądowych lub kosztów odzyskiwania należności z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Musisz wiedzieć, że w praktyce rozróżnia się pretensję główną – dług naszego kontrahenta oraz należności uboczne – odsetki, pożytki i koszty (art. 20 k.p.c.).

WPS podajemy w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego (art. 1261 § 3 k.p.c.).

Rubryka nr 2 – oznaczenie sądu, czyli w jakim sądzie mam złożyć pozew?

Pierwszy poważny problem: jak ustalić sąd właściwy do rozpoznania naszej sprawy?

Niestety, ale żeby udzielić ci odpowiedzi, która będzie dla ciebie zrozumiała muszę zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad postępowania cywilnego.

W k.p.c. mamy dwa rodzaje właściwości sądowej: rzeczową i miejscową. W dużym uproszczeniu właściwość rzeczowa to określenie kategorii spraw, którymi zajmują się sądy rejonowe i okręgowe, natomiast właściwość miejscowa określa terytorialną kompetencję sądów.

Właściwość miejscowa dzieli się na ogólną, przemienną i wyłączną. Poza tym istnieje coś takiego jak właściwość umowa, która może zostać przez strony uzgodniona w umowie w postaci klauzuli prorogacyjnej (klauzuli tej poświęcę więcej czasu w artykułach dotyczących sztuki tworzenia umów).

Zgodnie z właściwością miejscową ogólną, powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibą (osoby prawne). O właściwości rzeczowej musicie wiedzieć tyle, że dochodząc zapłaty od dłużnika należności, które przekraczają 75.000 zł będziecie sprawę musieli wnieść do właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Sprawy poniżej kwoty 75.000 zł będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd rejonowy.

Dobra, uciekamy już od tego prawniczego języka i wracamy do naszej sprawy. Sprzedaliśmy kontrahentowi towar, wystawiliśmy fakturę, właśnie uzupełniamy formularz pozwu i musimy określić sąd do którego ten pozew poleci.

Pierwsze porządne uproszczenie w znalezieniu właściwego miejscowo sądu to darmowa wyszukiwarka instytucji autorstwa prawniczego wydawnictwa Wolter Kluwer:

Drugie uproszczenie oferują nam przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 454 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie k.c.) świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. To znaczy, że jeśli komuś coś np. sprzedaliśmy to zobowiązanie do zapłaty ceny powinno być spełnione w naszym, jako sprzedawcy, miejscu zamieszkania lub siedzibie.

Daje nam to możliwość skorzystania z tzw. właściwości przemiennej i przepisu art. 34 k.p.c., który w uproszczeniu stanowi, że roszczenia związane z umową możemy wytoczyć przed sąd jej wykonania.

Czujecie do czego zmierzam?

Chodzi oto, aby pozew złożyć do Sądu, który będzie w Twojej bezpośredniej okolicy.

ZAPAMIĘTAJ!

Dochodząc świadczenia pieniężnego od naszego dłużnika tytułem zapłaty należności z faktury VAT zawsze kierujcie pozwy do Sądu, który jest dla Ciebie właściwy miejscowo. W uzasadnieniu naszego pozwu znajdziecie klauzulkę, którą możecie powielać w swoich pozwach.

ZAPAMIĘTAJ!

Do spraw między przedsiębiorcami uprawnione są wydziały gospodarcze. Spokojnie, spokojnie wyszukiwarka instytucji pozwoli Ci zlokalizować właściwy miejscowo wydział gospodarczy.

Rubryki nr 3 i 4 – powód i pozwany

Można by ładnie po łacinie i z definicją z jakiegoś komentarza do Kodeksu, ale rzecz jest prosta powód to osoba występująca z powództwem (pozwem) – w naszej sprawie powodem jest przedsiębiorca Radosław Klimek. Pozwany to osoba od której dochodzimy naszych roszczeń – w naszym przykładzie pozwanym jestem ja, grający w sprawie właściciela przedsiębiorstwa „Orły Temidy”.

Uwagi praktyczne – jak opisać powoda:

 • w rubrykę wpisujemy swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej (musi to być adres na którym, na bieżąco odbieracie korespondencję).
 •  jeśli nie prowadzimy działalności to podajemy swój numer PESEL, jeśli występujemy jako przedsiębiorca to wskazujemy zamiast peselu, swój numer NIP. Jeśli prowadzimy działalność w formie spółki prawa handlowego to podajemy numer KRS.

Uwagi praktyczne – jak opisać pozwanego:

 • pozwanego określamy podobnie jak nas, przy czym nie mamy obowiązku wskazywania nr PESEL, nr NIP, czy nr KRS– oczywiście w dobrym tonie jest przekazać te informacje, jeśli mamy do nich dostęp.
 • jeśli z jakiegoś powodu mamy więcej pozwanych to wskazujemy ich wszystkich (np. sprzedaż na rzecz kilku osób lub małżeństwa).
 • dane przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • dane przedsiębiorców – spółek prawa handlowego znajdziemy w wyszukiwarce podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego.

PAMIĘTAJ!

Pozywając spółkę cywilną musimy wymienić wszystkich wspólników jako pozwanych. Spółka cywilna jest umową między wspólnikami i nie ma osobowości prawej.

Gdyby zabrakłoby nam miejsca na wypisanie wszystkich powodów lub pozwanych, ustawodawca stworzył nam dodatkowy formularz DS – POBIERZ, w którym możemy dopisać kolejnych powodów lub pozwanych: Nie zdarzyło mi się jeszcze z tego formularza korzystać, w szczególności w sprawach o zapłatę. Pamiętajcie przekreślić odpowiednią odpowiedź w rubryce nr 5.

Rubryki 6.1. do 8. – określenie naszych żądań

Powinniście zwrócić na te rubryki szczególną uwagę, albowiem na podstawie tego, co tu napiszemy (odpowiednio przekreślimy) Sąd będzie orzekał.

Jak wypełnić rubryki:

 • Żądanie zasądzenia – ta rubryka interesuje nas tylko, jeśli mamy więcej niż jednego powoda lub pozwanego. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej (Art. 369 K.c.). Dla przykładu odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej jest solidarna. Jeśli po stronie pozwanej będziemy mieli wspólników spółki cywilnej to w rubryce przekreślimy „w inny sposób”, tak żeby sąd w nakazie zapłaty lub wyroku zasądził nam roszczenie solidarnie od obu wspólników.
 • Żądana kwota – odmiennie od WPS (patrz punkt 1), w tej rubryce wskazujemy rzeczywistą kwotę, której żądamy
 • Odsetki – tę rubrykę podzieloną mamy na trzy części.

W pierwszej rubryce od prawej wpisujemy kwotę lub kwoty, od których mają być naliczane odsetki. Jeśli dochodzimy zapłaty kilku faktur, każdej wystawionej w innym dniu z innym terminem płatności to musimy kwoty z tych faktur wymienić. Możemy też wcześniej dokonać kapitalizacji odsetek np. na dzień sporządzenia pozwu i w taki wypadku w rubryce tej wpiszemy sumę kwot z faktur z odsetkami. Odsetki pomoże Ci skapitalizować księgowy.

W następnej rubryce, idąc w lewą stronę, musimy wskazać jakiego rodzaju odsetek się domagamy. W sprawach o zapłatę, jeśli po obu stronach występuję przedsiębiorca, możemy domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. W sytuacji, w której naszym pozwanym jest osoba fizyczna to możemy od niej żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.

Kolejne dwie rubryki to miejsce na daty, czyli określenie za jaki okres sąd ma nam zasądzić odsetki. Odsetki przysługują nam od dnia wymagalności, czyli od dnia następnego po ostatnim dniu terminu płatności. Sprawdźcie jak zrobiłem to na naszym przykładowym pozwie.

Jeśli skapitalizowaliście wcześniej odsetki, to żeby uniknąć zabronionego w Polsce anatocyzmu (naliczania odsetek od odsetek), wpiszcie jako datę początkową „od dnia wniesienia pozwu”.

Datą końcową, w omawianym przez nas przykładzie, będzie dzień zapłaty zasądzonych należności przez dłużnika.

 • Inne żądanie – na płaszczyźnie naszego przykładu interesuje nas tylko otrzymanie zapłaty za wystawioną przez nas fakturę – rubryki 6.2. oraz rubrykę poniższą można przekreślić.
 • Żądanie zwrotu kosztów procesu (rubryka nr 7) – poprawne wypełnienie tej rubryki pozwoli sądowi zasądzić na naszą rzecz zwrot poniesionych przez nas kosztów procesu tj. opłaty sądowej.
 • Inne wnioski pozwu (rubryka nr 8) – uzupełnienie tej rubryki wymaga podstawowej wiedzy z zakresu procedury cywilnej. Proszę zobacz nasz przykładowy pozew, aby sprawdzić jak powinieneś tę rubrykę uzupełnić.

Rubryka nr 9 –  uzasadnienie

W uzasadnieniu pozwu opisać należy przebieg współpracy i przedmiot zobowiązania. Należy unikać wycieczek osobistych oraz emocjonalnych wystąpień. Możemy wymienić wstępnie dowody na których się opieramy lub których przeprowadzenia będziemy żądać. Dobrze widziany jest prosty, jednoznaczny język bez wyszukanych sformułowań lub kwiecistych opisów.

Jeśli korzystamy z przemiennej właściwości miejscowej sądu musimy wytłumaczyć się z podstawy prawnej lub faktycznej.

Rubryka nr 10 – dowody

Na formularz wnioski dowodowe zostały podzielone na dwie kolumny: pierwsze z lewej dotyczą zgłaszanych dowodów (np. dokument faktury VAT, umowy, przesłuchania świadków, wezwanie do zapłaty), te z prawej zaś określają fakt podlegający stwierdzeniu (np. fakturą vat lub umową stwierdzamy podstawy i zakres zobowiązania; potwierdzeniem dostawy lub protokołem odbioru stwierdzamy wykonanie przez nas tego zobowiązania; wydrukami z CEIDG potwierdzamy fakt prowadzenia przez Strony działalności gospodarczej).

Co może być dowodem?

Kodeks Postępowania Cywilnego  wymienia ogólnie: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron i inne środki dowodowe takie jak np. badanie krwi. Nie jesteśmy tu jednak dla doktoryzowania się z procedury cywilnej – w sprawach o zapłatę przydarzą nam się głównie dowody z dokumentów w postaci:

 • spisanej umowy (jeśli mamy) lub faktury (najczęściej) lub korespondencji e-mail (czasami zdarza się, że nie mamy spisanej umowy, ale zakres współpracy uzgodniliśmy w mailach). Tymi dowodami będziemy starać się wykazać istnienie zobowiązania (umowy) oraz jego zakresu.
 • potwierdzenia dostawy lub protokołów odbioru prac/wykonania usługi lub – znowu – korespondencji e-mail potwierdzającej wykonanie przez nas umowy. Dzięki tym dokumentom wykażemy, że wykonaliśmy wiążące nas obowiązki i mamy podstawy do żądania należnego nam wynagrodzenia.
 • wezwań do zapłaty wraz z potwierdzeniami odbiorów. Wezwanie może mieć postać elektroniczną, ale lepiej jest wysłać wezwanie w tradycyjnej formie pisemnej. Więcej o wezwaniu do zapłaty dowiecie się tutaj: jak przygotować i wysłać wezwanie do zapłaty w małej firmie. 
 • wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla udowodnienia, że my oraz nasz kontrahent prowadzimy działalność gospodarczą.
 • w przypadku kapitalizacji odsetek wskazane byłoby dołączenie noty odsetkowej z której ta kapitalizacja wynika.

W drodze wyjątku możemy zawnioskować dowód z przesłuchania stron, jeśli nasz materiał dowodowy jest naprawdę ubogi – dysponujemy wyłącznie fakturą VAT i śladową korespondencją mailową. Dowód ze świadków podajemy w taki sposób: przesłuchanie świadka Jana Kowalskiego, wezwanie na adres: ul. Kowalskich 12, 43 – 100 Janowo. W rubryce „fakt podlegający stwierdzeniu” wymieniamy okoliczności, których chcemy dowieść przesłuchaniem świadka np. zawarcie umowy, podstawowy i zakres zobowiązania, przebieg współpracy, potwierdzenie wykonania umowy.

Jeśli mamy tyle dowodów, że nie jesteśmy się w stanie zmieścić w rubryce nr 11 przekreślamy słowo „TAK”, wypełniamy formularz WD – POBIERZ  i dołączamy go do pozwu.

Rubryka nr 12 – informacja o mediacji lub innym pozasądowym sposobie rozwiązania sporu

Jeśli skorzystaliście z naszego wzoru wezwania do zapłaty to spokojnie możecie cytować fragment, który znajdziecie w przykładowym pozwie zamieszczonym na naszej stronie.

W innym wypadku, kierując się instrukcją, będziecie musieli wyjaśnić czy podjęliście próbę mediacji, a jeśli nie to dlaczego. Najprościej jest napisać, że wzywaliście pozwanego do zapłaty, lecz nie odpowiedział on na to wezwanie i tym samym nie dał wam sposobności do przeprowadzania pertraktacji polubownych.

Już prawie koniec!

Rubryka nr 13 – załączniki

W tym miejscu wymieniamy wszystkie dokumenty, które załączamy do pozwu. Zaczynamy od ilości odpisów pozwu, których liczba jest uzależniona od liczby osób lub podmiotów przez nas pozwanych (liczba pozwanych = liczba odpisów).

Dodatkowo jeśli prowadzimy działalność w formie spółki prawa handlowego, będziemy musieli wymienić w tym miejscu i dołączyć do pozwu, aktualny na dzień składania pozwu wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dalej wymieniamy po kolei dokumenty, wskazane przez nas wcześniej jako dowody. Nie musimy do pozwu dołączać oryginałów, wystarczą kopie. Pamiętajcie, żeby dołączane dokumenty były czytelne!

WAŻNE!

Jako załącznik należy wymienić potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, najłatwiej poprzez dołączenie do pozwu potwierdzenia przelewu.

Rubryka nr 14 – Podpis

Grande finale!!!

Jeśli pozew przygotowujemy na komputerze to w tym miejscu możemy wpisać swoje imię oraz nazwisko, a po wydrukowaniu, gdzieś obok w rubryce złożyć swój odręczny podpis. W przypadku odręcznego sporządzania całego pozwu to (zgodnie z instrukcją) z lewej strony sugeruję czytelnie napisać nasze dane, a z prawej złożyć podpis.

Pozostaje nam uzupełnić datę sporządzenia pozwu (rubryka nr 15) oraz sprawdzić, czy wszystko uzupełniliśmy tak jak trzeba i możemy przystąpić do kompletowania egzemplarzy pozwu.

OSTATNIA UWAGA – wszystkie niewykorzystane rubryki należy przekreślić – zróbcie to na sam koniec.

Jak przygotować pozew do wysyłki/złożenia?

Pozew zawsze składamy w jednym egzemplarzu do Sądu oraz po jednym egzemplarzu dla pozwanych. Jeśli mamy jednego pozwanego to musimy skompletować dwa egzemplarze pozwu (jeden dla Sądu, drugi dla pozwanego).

Do każdego egzemplarza pozwu dokładamy wymienione przez nas załączniki. Pamiętajcie, aby przygotować sobie kompletny egzemplarz (pozew + załączniki) dla siebie, jako kopię.

Pozew w odpowiedniej ilości egzemplarzy możemy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym Sądu – w takim przypadku pamiętajcie, aby pracownik Sądu opatrzył Twoją kopię stemplem potwierdzającym przyjęcie pozwu. Możemy też wysłać egzemplarze pozwu listem poleconym na adres Sądu.

Pozostaje mi życzyć wam powodzenia, a przede wszystkim skutecznego wyegzekwowania należności od dłużnika!

Złożyłem pozew i co dalej? Jak mam odzyskać pieniądze?

 

Teraz czekamy na rozpatrzenie sprawy przez sąd. Następnym krokiem po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku będzie skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego – wskazówki już wkrótce!

Wymienione w artykule odnośniki i dokumenty do pobrania:

Niżej znajdziesz listę wymienionych w artykule dokumentów i odnośników.

Powiązane artykuły z serii:

Ten artykuł jest jednym z serii, która dotyczy odzyskania należności w małej firmie. Sprawdź jeszcze te wpisy:

Masz pytania?

Masz pytania dotyczące złożenia pozwu? Pisz w komentarzu, postaram się odpowiedzieć!

Oceń artykuł
[Głosów: 5 Średnia: 4.2]

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap nowych tekstów!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o