Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa | Linki, wzory, omówienia

author: Jerzy Stanisław Jossé

Drodzy Czytelnicy! w niniejszym artykule postaramy się w skrócie przedstawić Wam najważniejsze – naszym zdaniem – formy pomocy finansowej dla mikroprzedsiebiorców, w związku z ogłoszonym i obowiązującym w Polsce stanem epidemii COVID-19.

Podsumowanie podzieliłem na dwie części: w pierwszej przybliżę Wam te formy pomocy, o których nie zdążyliśmy do tej pory napisać, a w drugiej części przypomnę o formach pomocy, które opisaliśmy na Sardynkach Biznesu.

UWAGA!

Artykuł dotyczy starej tarczy antykryzysowej. Nowe informacje na temat tarczy antykryzysowej 6.0 oraz PFR 2.0 znajdują się w nowym artykule – Tacza antykryzysowa 6.0 i PFR 2.0 najważniejsze informacje

Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Niżej znajdziesz listę programów pomocowych, by dowiedzieć się o  nich więcej – przejdź do odpowiedniego akapitu.

Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

1. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Forma pomocy:

Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS pracowników.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadków obrotów:

 • 30% spadku = dofinansowanie w wys. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • 50% spadku = dofinansowanie w wys. 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • 80% spadku = dofinansowanie w wys. 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Z pomocy możemy korzystać przez trzy miesiące, o ile przez kolejne miesiące nasza sytuacja nie ulegnie poprawie. Pomocą mogą zostać objęci pracownicy świadczący pracę również na podstawie innych umów niż umowa o pracę.

Dla kogo:

 • Mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Co trzeba zrobić:

 1. Odnotować spadek obrotów
 2. Złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (PSZ-DKWP), a wraz z nim załączniki: umowę ze starostą; wykaz pracowników objętych dofinansowaniem.

Link do wniosku: złóż wniosek tutaj 

Informacja o tym rodzaju pomocy: pobierz zasady ubiegania się o udzielnie dofinansowania

Instrukcja złożenia wniosku: pobierz instrukcję

W przypadku gdy złożymy wniosek od razu za trzy miesiące to wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w naszym wniosku i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli prognozujecie, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa w następnych miesiącach, to powinniście składać co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc.

2. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma pomocy:

Nisko oprocentowana (0,05 stopy redyskonta weksli  przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku) pożyczka w kwocie do 5000 zł przyznawana w celu pokrycia przez przedsiębiorcę bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przyznana jeden raz. Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność gospodarczą to pożyczka może zostać umorzona w całości.

Umorzenie pożyczki następuje na wniosek, który należy złożyć w terminie 14 dni do Powiatowego Urzędu Pracy do którego wystąpiliśmy o pożyczkę. Wraz z wnioskiem składamy oświadczenie, że przez te trzy miesiące prowadziliśmy działalność gospodarczą.

Dla kogo:

Pożyczka może zostać przyznana wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przez 1 marca 2020 r. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych  spełniał  łącznie  następujące  warunki:  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  z  operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Co trzeba zrobić:

 1. Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG)
 2. Pamiętać, aby w ciągu 14 dni, po upływie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki (rozumianej jako wpływ środków na konto) złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Link do wniosku: złóż wniosek tutaj 

Informacja o tym rodzaju pomocy: pobierz zasady ubiegania się o pożyczkę dal mikroprzedsiębiorcy

Instrukcja składania wniosku: pobierz instrukcje jak złożyć wniosek

Jeśli prowadzicie działalność w formie spółki cywilnej to pamiętajcie, że pożyczkę może otrzymać każdy ze wspólników i to wspólnicy powinny złożyć wnioski, a nie spółka. Pożyczka przysługuje bez względu na sytuację finansową naszego przedsiębiorstwa. Osobiście oczekuję na pożyczkę już 3 tydzień, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. 

3. Tarcza finansowa dla mikorprzedsiębiorców, czyli tzw. subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju.

Forma pomocy:

Finansowa subwencja (dotacja), której wysokość zależy od dwóch czynników: poziomu spadku przychodów ze sprzedaży oraz ilości zatrudnionych osób. Co do zasady subwencja podlega zwrotowi. Jeśli jednak uda wam się spełnić warunki (utrzymać zatrudnienie) subwencja może zostać umorzona w 75%. W najlepszym wypadku do zwrotu będziecie więc mieli jedynie 25% tego, co otrzymacie, a otrzymać można dużo.

Dla przykładu: zatrudniając dwóch pracowników i zaliczając spadek przychodów w granicy 25%-50% otrzymacie 24.000 zł. Spłatę subwencji rozpoczynamy od 13 miesiąca, licząc  od  pierwszego  pełnego  miesiąca  kalendarzowego  po  dacie  wypłaty  subwencji  finansowej. Kwota subwencji, którą będziemy musieli zwrócić zostanie rozłożona na 24 miesięczne raty.

UWAGA! decyzja o zwrocie jest podejmowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na podstawie oświadczenia, które musimy złożyć w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy.

Dla kogo :

O subwencje mogą się starać mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Co trzeba zrobić:

Informacja o tym rodzaju pomocy – pobierz PFR  – Opis programu i warunki finansowania

Instrukcję składania wniosku znajdziecie na stronach banków, które biorą udział w programie. 

4. Zwolnienia ze składek ZUS.

Forma pomocy:

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za trzy miesiące: marzec, kwiecień, maj.

Dla kogo:

Samozatrudnionego (limit osiąganego przychodu – 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto), mikro i małego przedsiębiorcy (możliwość zwolnienia tylko z 50% wysokości składek).

Co trzeba zrobić:

 • Złożyć w ZUSie wniosek RDZ.

Przydatne linki:

Nasze artykuły: w odniesieniu do samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców (Jak wypełnić wniosek na zwolnienie ze składek ZUS – Tarcza Antykryzysowa) / aktualizacja dla małych przedsiębiorców (Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS dla małego przedsiębiorcy – wzór, instrukcja jak wypełnić | Tarcza 2.0)

Strona informacyjna ZUS: kliknij tutaj 

Wniosek RDZ: pobierz wniosek RDZ do uzupełnienia

5. Świadczenia postojowe.

Forma pomocy:

Nieoskładkowane, nieopodatkowane świadczenie pieniężne na rzecz samozatrudnionego (jednoosobowego przedsiębiorcy) lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną (zlecenie, dzieło). Przedsiębiorca może starać się o 2080 zł lub 1300 zł, a pracownik kontraktowy o 2080 zł lub o sumę wynagrodzeń z wykonywanych przez ciebie umów, jeśli przychód z tego tytułu wyniósł mniej niż 1299,99 zł. Ze świadczenia można skorzystać trzy razy.

Dla kogo:

Samozatrudnionego oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Co trzeba zrobić:

 • Samozatrudniony musi złożyć w ZUSie wniosek RSP-D i jeśli chce skorzystać ze świadczeń po raz kolejny to wniosek RSP-DK. Pracownik kontraktowy musi złożyć wniosek RSP-C, a w celu uzyskania kolejnych świadczeń, wniosek RSP-CK.

Nasze artykuły: o świadczeniu dla samozatrudnionych przedsiębiorców pisaliśmy tutaj: Świadczenie postojowe – dla kogo, jak złożyć, wzór, przykłady oraz tutaj: Aktualizacja – ważne zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego – w tym ponowne złożenie wniosku | Tarcza 2.0

Strony informacyjne ZUS: 

 1. Przedsiębiorcy: kliknij tutaj 
 2. Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne: kliknij tutaj 

6. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Forma pomocy:

Możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia wprowadzającego przestój lub obniżenie wymiaru czasu pracy i uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń oraz składem ZUS tych pracowników. Uzyskanie pomocy uzależnione jest od spadku obrotów.

Dofinansowanie na pracownika objętego przestojem może wynieść do 1533,09 zł, natomiast na rzecz pracownika objętego obniżeniem wymiaru czasu pracy do 2.452,27 zł. Z pomocy możemy korzystać przez trzy miesiące, o ile przez kolejne miesiące nasza sytuacja nie ulegnie poprawie.

Dla kogo:

Przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz osób prawnych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – bez względu na ilość zatrudnianych pracowników.

Co trzeba zrobić :

 1. Odnotować spadek obrotów na poziomie określonym w przepisach
 2. Zawrzeć porozumienie z pracownikami
 3. Złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP), a wraz z nim załączniki: umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, porozumienie z pracownikami, wykaz pracowników objętych dofinansowaniem.

Nasz artykuł o dofinansowaniach: Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wzór porozumienia z pracownikami – Tarcza Antykryzysowa

Link do wniosku: złóż wniosek tutaj 

Instrukcja złożenia wniosku: pobierz instrukcja jak złożyć wniosek  

Sprawdź inne artykuły związane z tematyką pandemii i koronawirusa oraz prawem pracy:

Chcesz otrzymać informacje o zmianach w prawie w związku ze specustawą i kolejne wzory dokumentów?

Na blogu na bieżąco aktualizujemy informacje o aktach prawnych związanych z epidemią, koronawirusem i specustawami przygotowanymi przez rząd.

Omawiamy zmiany, nowości w prawie, przygotowujemy pakiety dokumentów (wraz z instrukcjami jak je wypełnić).

Jeżeli chcesz na bieżąco, za darmo otrzymywać informacje o zmianach i nowe, aktualne wzory dokumentów – zapisz się na nasz newsletter! 

Wszystkie informacje otrzymasz wygodnie, bezpośrednio na e-mail i co najważniejsze – zupełnie za darmo!

Masz pytania dotyczące pomocy finansowej dla przedsiębiorców w związku z COVID-19.

 

Dajcie znać w komentarzu! Jestem do Waszej dyspozycji. Powodzenia przy składaniu wniosków! Pozdrawiamy, a chętnych zapraszamy do kontaktu ?

Oceń artykuł
[Głosów: 0 Średnia: 0]
$s
Autor
Jerzy Stanisław Jossé
Jerzy Stanisław Jossé – jestem radcą prawnym i wspólnikiem w rodzinnej kancelarii. Zawodowo zajmuję się stałą obsługą mniejszych i większych przedsiębiorców z wielu różnych branż. Prócz tego zarządzam kancelarią, więc z wieloma problemami moich klientów spotykam się również w swojej działalności.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do newslettera, otrzymuj informacje o nowych artykułach, odbierz dostęp do ponad 60 wzorów dokumentów, szablonów, grafik i Exceli.

Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej

Pobierz BEZPŁATNY 

wzór polityki prywatności + 

materiały marketingowe 
dla małej firmy

 

POBIERZ!

Wypełnij formularz. Materiały otrzymasz OD RAZU.